תקנון זוז פיטנס

תקנון
 1. המנוי ב"זוז פיטנס" הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר.

 2. הרישום במערכת הממוחשבת של ״זוז פיטנס״, דורש מילוי פרטים אישיים של המנויה. האחריות על נכונות הפרטים שיוזנו הינה על המנויה בלבד.

 3. עלות המנוי שנקבעה, היא שנתית. יובהר כי ללא קשר להתייצבות המנויה בפועל, ידוע מוסכם כי אין כל החזר כספי ו/או החזר ימים על תקופת המנוי שלא נוצלה על ידי המנויה.

 4. הכניסה לשיעורים מותנית ברישום באמצעות האפליקציה\אתר האינטרנט. יש להירשם מראש על מנת לשריין מקום בשיעור.

 5. מנויה שנאלצת לבטל השתתפותה בשיעור מסויים נדרשת לעשות זאת באמצעות האפליקציה\אתר האינטרנט על מנת לפנות את מקומה למנויה אחרת.הפסקת המנוי ב״זוז פיטנס״

 1. ניתן לבטל את החברות במועדון בהודעה כתובה. בקשה שאינה כתובה, לא תחשב כהודעה ולא תטופל.

 2. יובהר כי הודעה על ביטול מנוי תתבצע עד ה 25 לכל חודש קלנדרי בעבור החודש שלאחריו, כאשר בתקופה זאת רשאית המנויה להתאמן במועדון בין אם התאמנה ובין אם לאו, תקופה זו תספר כחייבת בתשלום. יצויין כי ביטול המנוי בעלות של 150 ₪.

 3. מנויה שנרשמה במבצע מיוחד לשנה רשאית לבטל את המנוי אך חייבת להשלים את הפרש התשלום בין מחיר המבצע למחיר המנוי המלא. וזאת בנוסף לתשלום ע״ס 150 ש״ח.

 

 1. במידה והמחאה של המנויה תחזור מסיבה של אי פרעון, הרי תחוייב המנויה בסך של 20 ₪ בנוסף לדמי המנוי.קבלת חומר פירסומי

 1. המנויה מסכימה (באופן אקטיבי) לקבל דיוור אלקטרוני המכיל מידע ו/או דבר פירסומי עתידי והודעות SMS .אישורים רפואיים

 1. האימון ב״זוז פיטנס״ מותנה במילוי שאלון רפואי וחתימה על הצהרת בריאות או המצאת אישור רפואי מתאים, לפי העניין ובהתאם להוראות הדין. האחריות המלאה להמצאת האישור הרפואי חלה על המנויה עצמה ועל חשבונה. בהעדר הצהרת בריאות או אישור רפואי מתאים, לא יתאפשר למנויה להתאמן.

 2. במידה וישתנה מצבה הרפואי של המנויה היא מתחייבת להודיע על כך לזוז פיטנס בהקדם.שונות

 1. במקרה של פציעה במועדון, חובה לדווח באופן מיידי לצוות המועדון ולמלא דוח פציעה. לא תתקבל טענה של מנויה על פציעה במועדון בלא לדווח במקום על הפציעה ולמלא דוח מתאים.

 2. ידוע למתאמנות כי אולמות ״זוז פיטנס״ מצולמים במצלמות אבטחה. כל זאת לצורכי ביקורת ופיקוח.